Moja Niepodległa. Konkurs literacki

Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim pod tytułem „MOJA NIEPODLEGŁA” z okazji 100 Lat Niepodległości.

Regulamin konkursu „Moja Niepodległa”

1.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do jego zakończenia
2.
Cel konkursu
– pobudzenie aktywności twórczych poetów z terenu kraju
– popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej oraz umożliwianie konfrontacji dokonań w celu doszkalania warsztatu pisarskiego
– utrwalanie historii oraz wydarzeń związanych tematycznie ze Stuleciem Niepodległości w formie pisemnej, która może mieć wartość dokumentalną.
– promowanie Kołobrzegu, jako miejsca o szczególnej jego historii
3.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy członkowie klubów twórczych, związków twórczych i stowarzyszeń oraz pisarze nigdzie niezrzeszeni.
4.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie od trzech do pięciu nigdzie dotąd nie publikowanych, nienagrodzonych utworów poetyckich opatrzonym godłem, w pięciu egzemplarzach maszynopisu. Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samy godłem, zawierającą imię i nazwisko, dokładny adres autora, telefon i e-mail.

Prace należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg
skrytka pocztowa 143 (prosimy nie przesyłać korespondencji listem poleconym)
ul Armii Krajowej 1

5.
Termin nadsyłania prac to 30 października 2018 r.
6.
Jury konkursu powołanego przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac, przyzna laureatom nagrody.
7.
Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie wynosi 500 zł
Nagroda za zajecie II miejsca wynosi 400 zł
Nagroda za zajecie III miejsca wynosi 300 zł
Organizator przewiduje również wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej 300zl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r.
8.
Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wydane drukiem „Moja Niepodległa 2018.”
9.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac
10.
Wszelkie mogące powstać w tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny jury konkursowe działające w imieniu organizatora
11.
Organizator konkursu informuje uczestników, iz ich dane osobowe będą przechowywanie i przetwarzane w siedzibie organizatorów wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu i poprawieniach swoich danych osobowych.

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystań danych osobowych do celu niniejszego konkursu. z godnie z art.23, ust.1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. ( dz. ust 2002 roku nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)
12.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, przerwania lub odwołania konkursu.
Organizatorzy zwracają koszty wyżywienia i noclegu nagrodzonym uczestnikom konkursu.

Organizator
SAP oddział Kołobrzeg